Kindercoaching in praktijk

Voorafgaand aan de eerste ontmoeting ontvangen de ouders een intakeformulier. Tijdens het kennismakings- en intakegesprek dat vervolgens met de ouders plaatsvindt wordt het intakeformulier besproken en komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod. Daarna komt er een tweede afspraak, waarbij het kind meekomt. Eventueel kunnen de ouders daar deels bij zijn, bijvoorbeeld als het nog wat spannend is voor het kind. De sessies met zowel ouder als kind zijn privé. Dit houdt in dat de ouder en het kind zelf mogen beslissen wat wel en niet onderling gedeeld zal worden. De Kindercoaches kiezen ervoor geen inhoudelijke informatie over en weer uit te wisselen.
 
Een traject bij De Kindercoaches wordt gekenmerkt door de volgende processtappen:

1. Contextafbakening
Allereerst vindt afbakening plaats van de context: waar doet het probleem cq. de symptomen zich voor?

2. Symptoomanalyse
Als eenmaal duidelijk is binnen welke context of contexten de symptomen zich voordoen, gaan we over te gaan tot de symptoomanalyse; wat is de aard van de symptomen? Is er bijvoorbeeld sprake van een onderontwikkelde vaardigheid, ligt het probleem in de emotiesfeer, is er wellicht ook sprake van opvoedkundige problematiek? et cetera. 

3. Definitie hulpvraag & doel
Vervolgens definiëren we de hulpvraag en bepalen we gezamenlijk een eerste doel. Belangrijk is dat zowel ouders als kind zich committeren aan dit doel. Verder is het relevant dat, in samenspraak met het kind, zowel de coach als ook de ouders verantwoordelijkheid nemen voor het proces en het doel.

4. Middelenkeuze
De volgende stap bestaat uit het kiezen van de middelen, werkvorm en de persoon met wie wordt gewerkt. 

5. Proces & evaluatiemomenten
Tijdens de procesfase worden de gekozen middelen en werkvorm ingezet teneinde het gewenste doel te behalen. Tussentijds, om de vijf sessies, worden evaluatiemomenten ingelast om de voortgang met de ouders te bespreken.

6. Afronding
Na het verstrijken van de benodigde sessies vindt een eindevaluatie plaats tussen ouders en coach. Het kind en het gekozen doel vormen hierbij het uitgangspunt.
© De kindercoaches. De algemene voorwaarden, privacy verklaring en informatie over klachtenafhandeling kunt u hier downloaden.